Toimintaperiaatteemme

Tampereen pienkorjausompelimo Image Wear

Image Wearin toimintaperiaatteet (Code of Conduct)

Sosiaalinen vastuu, ympäristönsuojelu ja oikeudenmukainen yhteistyö ovat olennainen osa toimintaamme. Sosiaaliseen vastuuseen ja ympäristönsuojeluun liittyvät menettelymme perustuvat jatkuvaan parantamiseen.

Image Wearin toimintaperiaatteet perustuvat YK:n Global Compact -aloitteen periaatteisiin. Toimintaperiaatteet (Code of Conduct, CoC) ovat toimittajayhteistyön perusta, ja niissä esitetään toimet ja käyttäytyminen, joita toimittajiemme on sitouduttava noudattamaan tai ylittämään.

Olemme tarkistaneet ja päivittäneet toimintaperiaatteitamme vuonna 2023. Päivitys ei merkitse suuria muutoksia vaatimuksiin, mutta olemme lisänneet tietoja siitä, mitä eri periaatteet sisältävät ja tarkoittavat. Image Wear on amfori BSCI:n (Business Social Compliance Initiative) jäsen, ja edellytämme myös toimittajiltamme BSCI:n toimintaperiaatteiden noudattamista.  

Image Wear sitoutuu noudattamaan toimintaperiaatteita kaikissa toiminnoissaan ja vaadimme liikekumppaneitamme jakamaan tietoa myös oman toimitusketjunsa asiaankuuluville liikekumppaneille. Nämä toimintaperiaatteet tai amfori BSCI CoC -juliste on sijoitettava näkyvälle paikalle työpaikalla ja käännettävä työntekijöiden kielelle tai kielille.

Periaate 1: Yleiset vaatimukset

 • Päätavoitteemme on kehittää ja ylläpitää vakaata ja menestyksekästä liiketoimintaa. Meillä on huolenpitovelvollisuus työntekijöitämme, liikekumppaneitamme ja yhteiskuntaa kohtaan
 • Noudatamme kulloinkin voimassa olevia paikallisia sääntöjä ja määräyksiä sekä kansainvälisiä sopimuksia.
 • Perehdytämme kaikki työntekijämme omaa työtään koskeviin lakeihin ja määräyksiin, jotta varmistetaan, että kaikki noudattavat sovellettavia lakeja ja määräyksiä.

Periaate 2: Lapsityövoima ja pakkotyö (ILO 29, 105, 138 ja 182)
sekä nuorten työntekijöiden suojelu

Työntekijöiden työehtojen tulee täyttää vähintään seuraavat kansallisen lainsäädännön ja ILO:n sopimusten asettamat minimivaatimukset. 
 • Kaiken tiloissamme/tehtaallamme tehtävän työn on oltava vapaaehtoista: ei lapsityövoimaa tai pakkotyötä (mukaan lukien kaikki orjuuden, pakkotyön, ihmiskaupan tai valtion määräämän pakkotyön muodot).
 • Emme työllistä suoraan tai välillisesti lapsia, jotka ovat alle työelämän vähimmäisikärajan tai paikallisen oppivelvollisuuden yläikärajan, sen mukaan, kumpi näistä on korkeampi.
 • Noudatamme vastuullisen rekrytoinnin kansainvälisiä periaatteita. Vähimmillään,
  • työntekijöiltä ei peritä rekrytointipalkkioita tai -kuluja,
  • selkeät ja avoimet työsopimukset,
  • liikkumisvapaus eikä henkilöllisyystodistuksia saa ottaa säilytykseen työnantajalle.
  • vapaus irtisanoa sopimus, vaihtaa työnantajaa ja palata turvallisesti.
 • Nuoria työntekijöitä suojellaan erityisesti heidän terveydelleen, turvallisuudelleen, moraalilleen ja kehitykselleen haitallisilta työolosuhteilta.
IW_ekotuotteet

Periaate 3: Palkat ja etuudet (ILO 12, 26, 101 ja 131)

 • Noudatamme vähintään hallitusten vähimmäispalkkalainsäädännön mukaisia palkkoja tai työehtosopimusneuvottelujen perusteella hyväksyttyjä alan standardeja sen mukaan, kumpi niistä on korkeampi. Palkka koskee standardityöaikaa.
 • Arvioimme palkkaerot tarkasti ja pyrimme siihen, että työntekijöille ja heidän perheilleen maksetaan elämiseen riittävä palkka, joka mahdollistaa kohtuullisen elintason.
 • Palkat on maksettava ajoissa, säännöllisesti ja täysimääräisenä lain mukaan.
 • Palkkatason on vastattava työntekijöiden taitoja, vastuuta, ikää ja koulutusta.
 • Kohtelemme kaikkia työntekijöitä tasapuolisesti ja varmistamme, että kaikki työntekijät saavat saman palkan samasta työstä ja pätevyydestä.

Periaate 4: Työaika (ILO 1 ja 14)

 • Varmistamme, että työntekijöiden kokonaistyöaika ei ylitä paikallisia lakisääteisiä rajoituksia tai 48 säännöllistä viikkotuntia sen mukaan, kumpi on vähemmän.
 • Varmistamme, että työntekijöiden mahdolliset ylityötunnit eivät ylitä paikallisia lakisääteisiä rajoituksia tai 12 tuntia viikossa sen mukaan, kumpi on vähemmän.
 • Ylityön on oltava poikkeuksellista ja aina vapaaehtoista.
 • Ylityöt pitää aina sopia esihenkilön kanssa etukäteen ja ne korvataan paikallisen lainsäädännön mukaisesti. Ensisijaisesti pyritään käyttämään työajan joustoja paikallisen lainsäädännön mukaisesti.
 • Myönnämme työntekijöillemme oikeuden lepotaukoihin jokaisena työpäivänä ja oikeuden vähintään yhteen vapaapäivään joka seitsemäs päivä.

Brodeeraamo Tampere Image Wear

Periaate 5: Syrjintä, häirintä ja hyväksikäyttö (ILO 100, 111, 143, 158, 159, 169 ja 183)

 • Kunnioitamme ihmisarvoa ja yksilöllisyyttä ja tuemme monimuotoista työyhteisöä, mikä tarkoittaa, että kiellämme kaikenlaisen syrjinnän, pelottelun ja häirinnän.
 • Emme syrji tai sulje pois henkilöitä fyysisen tai koetun sukupuolen, iän, uskonnon, rodun, kastin, syntyperän, sosiaalisen taustan, vammaisuuden, etnisen ja kansallisen alkuperän, kansallisuuden, ammattiyhdistysten tai muiden laillisten järjestöjen jäsenyyden, poliittisen suuntautumisen tai mielipiteiden, seksuaalisen suuntautumisen, perhevelvollisuuksien, siviilisäädyn, raskauden, sairauksien tai muiden sellaisten olosuhteiden perusteella, jotka voivat johtaa syrjintään.
 • Varmistamme, että työntekijät eivät joudu minkäänlaisen väkivallan, häirinnän, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai väkivallan uhan kohteeksi työpaikalla, mukaan lukien ruumiillinen rangaistus, sanallinen, fyysinen, seksuaalinen, taloudellinen tai psykologinen hyväksikäyttö, henkinen tai fyysinen pakottaminen tai muut häirinnän tai pelottelun muodot.
 • Kunnioitamme naisten oikeuksia. Raskaustestejä ei saa vaatia työntekijöiltä eikä mahdollisilta työntekijöiltä, eikä raskaus saa olla este työn saamiselle tai irtisanomissyy.

Periaate 6: Yhdistymisvapaus ja kollektiivinen neuvotteluoikeus (ILO 87 ja 98)

 • Kunnioitamme työntekijöidemme oikeutta liittoutua paikallisen lainsäädännön mukaisesti.
 • Emme syrji työntekijöitä ammattiliiton jäsenyyden perusteella.
 • Annamme työntekijöiden valita vapaasti omat edustajansa, joiden kanssa yritys voi käydä vuoropuhelua työpaikan asioista maissa, joissa ammattiyhdistystoiminta on laitonta tai joissa sitä ei ole.

Periaate 7: Terveys ja turvallisuus (ILO 155 ja 184)

 • Tarjoamme turvallisen, hygieenisen ja terveellisen työympäristön, ja olemme sitoutuneet kehittämään sitä jatkuvasti onnettomuus- ja tapaturmariskien poistamiseksi ja ehkäisemiseksi.
 • Noudatamme kansallista työterveys- ja työturvallisuuslainsäädäntöä tai kansainvälisiä standardeja, jos kansallinen lainsäädäntö on heikko tai sen täytäntöönpano on puutteellista.
 • Kirjalliset terveys- ja turvallisuussäännöt ja -ohjeet ovat saatavilla ja käytössä kaikissa tiloissamme.
 • Tarjoamme turvallisen ja puhtaan juomaveden sekä ruokailu- ja lepotilat maksutta.
 • Tarjoamme riittävän määrän turvallisia, erillisiä käymälöitä, joissa on riittävä yksityisyys kaikille sukupuolille, sekä paperipyyhkeitä ja pesualtaita, joissa on käsisaippuaa, kaikissa työtiloissa.

Periaate 8: Eettinen toiminta

 • Olemme sitoutuneet harjoittamaan liiketoimintaamme rehellisesti ja eettisesti.
 • Olemme valmiita keskustelemaan avoimesti kaikkien niiden kanssa, joihin liiketoimintamme vaikuttaa.
 • Toimimme voimassa olevan kilpailulainsäädännön mukaisesti.
 • Emme tarjoa emmekä hyväksy epäasianmukaisia maksuja tai muita korvauksia, joita tarjotaan laittoman, epärehellisen tai epäeettisen liiketoiminnan harjoittamiseksi.
 • Emme osallistu mihinkään korruptioon, kiristykseen tai kavallukseen. Emme osallistu minkäänlaiseen lahjontaan, esimerkiksi minkään epäasianmukaisen rahallisen tai muun kannustimen lupaamiseen, tarjoamiseen, antamiseen tai vastaanottamiseen.

  Periaate 9: Ympäristönsuojelu

  • Noudatamme kansallista ympäristölainsäädäntöä tai kansainvälisiä standardeja, jos kansallinen lainsäädäntö on heikko tai sen täytäntöönpano on puutteellista.
  • Tunnistamme toimintamme ympäristövaikutukset, parannamme materiaali- ja resurssitehokkuutta, vähennämme jätettä ja osallistumme kierrätykseen ja saastumisen ehkäisyyn.

  Periaate 10: Avoimuus ja alihankinta

  • Toimittajat eivät saa antaa Image Wearin tuotantoa alihankintana kolmansille osapuolille ilman Image Wear Oy:n kirjallista lupaa.
  • Tavarantoimittajien on sallittava Image Wearin työntekijöille ja heidän edustajilleen täysi pääsy tuotantotiloihin ja työntekijöiden asiakirjoihin sekä mahdollisuus käydä luottamuksellisia haastatteluja työntekijöiden kanssa auditointien ja arviointikäyntien yhteydessä.
  • Image Wearilla on ilmoituskanava, jonka kautta epäillyistä väärinkäytöksistä voidaan ilmoittaa nimettömästi. Lisätietoa ja ohjeita whistleblowing-ilmoituksen tekemisestä on saatavilla verkkosivuillamme

  Laatuvastuu

  • Valmistamme tuotteet Image Wearin antamien ohjeiden mukaisesti.
  • Teemme sisäisiä laatuauditointeja sekä keskeneräisille että valmiille tuotteille ennen niiden lähettämistä Image Wearille.
  • Suostumme lähettämään laatunäytteet joko ensimmäisestä tuotantoerästä tai jokaisesta tuotantoerästä - riippuen tehdystä sopimuksesta.